Cty TNHH TM DV ĐT XNK Phúc Thành làm việc với tiêu chí :
 
v  Khẩu hiệu          : " Để khách hàng thỏa mãn và tin cậy "

           Slogan     : To be satisfied and believed of Customers
 
v  Mục tiêu             : " Trở thành nhà cung cấp tin cậy "
           Purpose  : To become the trusted supplier
 
v  Phương châm  : " Tin tưởng, hợp tác và hiệu quả "
           Guideline of Service : Trust, co-operation and efficiency
 
v  Chiến lược phát triển : " Liên tục phát triển và liên tục đổi mới " 
           Strategical devel   : Expansion and innovation
 
Sứ Mạng :
 
v  Trước nhà Cung cấp Cty TNHH TM DV ĐT XNK Phúc Thành
v  Là đối tác tin tưởng , chia sẽ thành công và hợp tác lâu bền
v  Trước khách hàng Cty TNHH TM DV ĐT XNK Phúc Thành Là nhà cung cấp đáng tin cậy , tận tình ,chia sẽ công việc và lấy lợi ích của khách hàng làm mục tiêu
v  Trước nhân viên Công ty Cty TNHH TM DV ĐT XNK Phúc Thành
v  Là nơi nâng đỡ , hỗ trợ, chia sẻ trong cuộc sống và cùng  giúp nhau thành công trong   công việc
v  Trước đối thủ cạnh tranh , Cty TNHH TM DV ĐT XNK Phúc Thành
v  Tôn trọng , Nhưng sẽ là bức tường thành không thể vượt qua