Công suất của một số loại LED phổ biến


Một số công suất của những loại led hiện hành :


- led senyang 0.02W/bong.
- led duc 0.18W/bong.
- modul p10 mot mau 17w/tam.
- modul p16 19.5W/tam.
- modul p4 27.5w/tam.
- modul p5 mat trang 18W/tam.
- modul p5 mat den 14W/tam.
- modul p6 25W/tam.


******Khuyến cáo anh em nên sử dụng 70% công suất của nguồn tổ ong  ******